خدمات و فعالیت ها

اجرای کلیه کار های راه و ساختمان

زیرسازی

برای زیر سازی ابتدا باید عملیات خاکبرداری و خاک ریزی بر اساس نقشه های اجرایی و رقومهای خواسته شده انجام شود و در صورتی که برای رسیدن به تراز مورد نظر تنها به عملیات خاک برداری نیاز باشد، باید خاکبرداری محل تا رسیدن به زمین با مقاومت کافی ادامه یابد و خاک بردازی های اضافه بر نقشه ها صورتمجلس گردد.اضافه خاک برداری تا رسیدن به تراز زیر پی با مصالح مناسب نظیر شفته آهکی،سنگ چین وسایر مصالح مورد تایید،ساخته و آماده می شود. درصورتی که برای رسیدن به تراز مورد نظر نیاز به خاکریزی باشد ابتدا باید خاکهای نباتی تا عمقهای لازم برداشته و سپس عملیات خاکریزی صورت گیرد.

خاکبرداری

خاکبرداری و گود برداری منظور از خاکبرداری و گود برداری عبارتست از: برداشت خاکهای محوطه،گودبرداری پی ساختمانها و محل ابنیه فنی تاسیسات، برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل،تجهیزات و ماشین آلات مورد تایید تا تراز و رقومهای خواسته شده در نقشه های اجرایی و دستور العملهای دستگاه نظارت.قبل از انجام هر گونه عملیات خاکی،پیمانکار موظف است کروکی محل اجرایی عملیات را دقیقا با حضور نمایندگان دستگاه نظارت و کار فرما ، برداشت و صورتمجلس نمایید و قبل از شروع عملیات با توجه به برنامه های زمان بندی پروژه و نحوه اجرایی کار، نوع و تعداد ماشین الات را به تایید دستگاه نظارت برساند اجرای هرگونه عملیات خاکی بدون تایید کلی مرحله دستگاه نظارت، به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

جدول گذاری

برای جدول گذاری عموما قطعات بتن پیش ساخته و در پاره ایموارد با توجه با شرایط کار بتن در جا استفاده میشود.بانوجه به ارتفاع کم جداول بتنی ،عموما این جداول بدون اماتور بوده وچنانچه ارتفاع کارگذاری جدول زیاد و رانش خاک قابل توجه می باشد باید از جداول بتن مسلح استفاده نمود. برای جمع آوری آبهای سطحیراههای ارتباطی و خیابانها میتون از کانیوویانیم دایره از بتون پیش ساخته یا درجا استفاده نمود. چنانچه از جدول گذاری به صورت سرپوشیده به منظور استفاده از آب های سطحی جمع آوری شود.

خاکریزی

به طوری کلی مصالح مناسب برای خاک ریزی باید از مصالح حاصل از گودبرداریها و خاکبرداریهای پروژه تامین شود.استفاده از این خاک ها ، باید به تایید قبلی دستگاه نظارت A-1صورت گیرد. تمامی خاکهای که در گروه های هفتگانه اشتو قرار گیرد.تمامی خاکهایی که در گروه های هفتگانه اشتو قرارگیرند،جزو خاکهای M-145استاندارد A-7الی قابل قبول برای خاکریزی محسوب میشوند.خاک های یاد شده به دو طبقه به شرح زیر تقسیم میشوند: خاکهای درشت دانه گروه A3،A2،A1 خاکهای ریز دانه گروهA4،A5،A6،A7

لوله گذاری

امروزه لوله کشی بخش جدایی ناپذیر از زنگی بشر میباشد. چه در زندگی روز مره و چه در صنعت تولیدات صنعتی. در زندگی روزمره که برای انتقال و استفاده از سیالاتی همچون آب و گاز.در بخش صنعتی میتوان گفت یکی از مهمترین بخشها می باشد به طوری که در ابتدای ساخت هر کارخانه در کنار نقشه های عمرانی نقشه های لوله کشی و مسیر های عبور آنها باید مشخص گردند.

تاسیسات

درطول دوران بهره وری هر پروژه ساختمانی و صنعتی استفاده کنندگان به صورت روزمره با تاسیسات در ارتباط هستند. تاسیسات مکانیکی با کیفیت استاندارد بهینه سازی شده و مدرن علاوه بر کسب رضایت مصرف کنندگان مزایای گسترده ایی برای کشور و ذخایرانرژی خواهند داشت.

ایجاد فضای سبز

درسال های اخیر باتوجه به نیاز جوامع و نوع تفریحات و میزان امکانات درگذشته و آینده باهم متفاوت می باشد،امروز مسولیت ایجاد فضای سبز بر عهده دو گروه1-طراحان و برنامه ریز ها و2-افرادی که طرح را اجرا و نگهداری میکنند تقسیم بندی میشوند

آسفالت

آسفالت ماده ی ترکیبی است که از مخلوط کردن شن وماسه و قیر ساخته میشود در ساخت جاده باند فرودگاه پشت بام و ساختمان ها به کار گرفته میشود. آسفالت با باتوجه به نحوه کاربرد و اختلاط ، به سه دسته آسفالت گرم،آسفالت حفاظتی و آسفالت سرد تقسیم بندی میشود

عایق کاری

عایق کاری نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فضای زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک عایق کاری میتوان یک کارخانه را درزمستان5درجه گرم تر و در تابستان10 درجه خنک تر نگه داشت.